รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ปี 55 มาแล้ว!!!

UploadImage


          สำหรับน้องๆ ที่ตั้งตารอคอยการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยก็ได้นำข่าวดีมาบอกค่ะ เพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555จำนวนรับ 1,674 คน ลองมาดูรายละเอียดกันค่ะ
 
คณะที่รับสมัคร และจำนวนรับ 1,674 คน แยกตามคณะ/สาขาวิชา ดังนี้

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

 
คุณสมบัติเฉพาะ
ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฯของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ
*** ดาวน์โหลดประกาศได้ที่เอกสารประกอบข่าวข้างล่างค่ะ
 
วิธีการคัดเลือกพิจารณาจาก
1. คะแนนสอบข้อเขียนและ/หรือสอบวิชาเฉพาะและ/หรือสอบปฏิบัติและ/หรือคะแนนGAT และPAT และ/ หรือคะแนนวิชาสามัญ7 วิชาหรือคะแนนSMART-I ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด
2. การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด
3. ผลการตรวจร่างกายและ/หรือผลการทดสอบสุขภาพจิตตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัย
กำหนดการพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด
ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฯของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ
 
เงื่อนไขการสมัคร
1) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง1 โครงการเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศนี้แล้วจะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้
โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
โครงการนักศึกษาผู้พิการ
โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย2)
โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ( สสวท.)
โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ผู้สมัครคณะต่อไปนี้
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องมีผลคะแนนSMART-I เพื่อใช้ในการคัดเลือกโดยมีคะแนนที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำและเป็นคะแนนที่มีอายุไม่เกิน2 ปีนับจากวันสอบถึงวันรับสมัคร

- คณะนิติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องมีผลคะแนนความถนัดทั่วไป(GAT รหัส85) และ/หรือความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)จัดสอบปีละ2 ครั้ง(ตามกำหนดการสมัครและการสอบข้อเขียนของสทศ.) ตามองค์ประกอบที่คณะ/สาขาวิชาที่สมัครกำหนดเพื่อใช้ในการคัดเลือก

- คณะสหเวชศาสตร์ต้องมีผลคะแนนข้อสอบกลางวิชาสามัญ6 วิชาได้แก่วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์วิชาเคมีวิชาชีววิทยาวิชาฟิสิกส์ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดสอบปีละครั้งผลคะแนนใช้สำหรับการคัดเลือกในระบบรับตรงในปีที่รับสมัครเท่านั้นเพื่อใช้ในการคัดเลือกและคะแนนความถนัดทั่วไป(GAT รหัส85) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์(PAT 2 รหัส72) เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่นำมาใช้ในการคัดเลือก

         ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายสามัญจะใช้ผลคะแนนสอบGAT/PAT ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ของเดือนตุลาคม2554 (เป็นการทดสอบครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2555) เท่านั้น ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบGAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปีนับจากวันสอบโดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาการคัดเลือกทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะประสานงานขอรับผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มาประมวลผลการคัดเลือกผู้สมัครไม่ต้องยื่นคะแนนสอบGAT หรือPAT มายังมหาวิทยาลัย
 
การรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 12 - 29กันยายน 2554
- เปิดระบบรับสมัครวันที่ 12กันยายน 2554เวลา 09.00น.
- ปิดระบบรับสมัครวันที่ 29กันยายน 2554เวลา 24.00น.
ชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 12 – 30กันยายน 2554
 
ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th ตามวันที่ที่กำหนด
2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบน INTERNET เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนำไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสำคัญ
3. ผู้สมัครนำใบสมัครที่พิมพ์จาก INTERNET ไปยื่นชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment เท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กำหนด โดยชำระค่าสมัคร ตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 15บาท หากผู้สมัครรายใด มิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Paymentของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กำหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ INTERNET เป็นโมฆะ
4. ธนาคารรับชำระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออกหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบสมัครให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบสมัครด้วย เพราะจะมีผลต่อการสมัคร)
5. การเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัครภายหลังจากที่ได้มีการชำระเงินค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยกเลิกการสมัครเดิม ผ่านระบบ INTERNET และให้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครคณะ/สาขาวิชาในฐานข้อมูลครั้งสุดท้าย ที่ได้มีการชำระเงินเป็นสำคัญ

* กรณีมีการนำใบสมัครที่ทำการยกเลิกในระบบแล้วไปชำระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น * เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนำข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนำใบสมัครไปชำระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกทำรายการยกเลิกไปแล้ว

6. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3วันทำการ (ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครและวันหยุดราชการ) ทาง INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบ หรือรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ได้ตามวันที่ที่กำหนดมหาวิทยาลัยมีการประกาศจำนวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา 1วันทำการ ภายหลังจากที่เปิดรับสมัครวันแรกได้ที่ www.reg.tu.ac.th
 
อัตราค่าธรรมเนียม
• ค่าสมัครสอบ คนละ 400บาทเฉพาะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ค่าสมัครคัดเลือกคนละ 100บาทคณะพยาบาลศาสตร์
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร คนละ 15บาท
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ
วันที่ 10ตุลาคม 2554มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบทาง INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th เท่านั้น
***ยกเว้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่มีการสอบข้อเขียน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติได้ตามวันที่ที่กำหนดในปฏิทินคัดเลือก

 
*** สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ

 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายรับเข้าศึกษาม.ธรรมศาสตร์
0-2564-4440-79
ต่อ 1603-1606
เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th 
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 25 ส.ค. 54
เอกสารประกอบข่าว

Comments