โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยคัดคนเก่งวิทย์-คณิต รับทุนเรียนม.1 และ ม.4

UploadImage

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เขาเปนนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปการศึกษา 2557
 
“นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาเรียนจะไดรับการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ที่ออกแบบเปนการเฉพาะสำหรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษมีมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนำของนานาชาติ โดยจะไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการเรียนและการเปนนักเรียนประจำปละ 84,000 บาท / คน"
 
ระดับม.1

สมัครสอบ
รวมกับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ป 2556 ของสสวท. ระหวางวันที่ 1 -30 สิงหาคม 2556

สอบรอบแรก ผานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ป 2556 ของ สสวท. วันเสาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามสอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่นักเรียนเรียนอยูกำหนด

ประกาศผลรอบแรก วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ
 ที่สมัครสอบ
 
ระดับม.4

สมัครสอบ
รวมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ระหวาง วันที่ 1-30 กันยายน 2556

สอบรอบแรก ผานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วันเสารที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ สนามสอบตามประกาศของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ประกาศผลรอบแรก วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ
 ที่สมัครสอบและทางเว็ปไซตของโรงเรียน

สอบรอบสอง ตามวัน เวลา และสถานที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ กำหนดไวในประกาศผลรอบแรก 

ประกาศผลรอบสอง ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557

สอบรอบสอง วันที่ 18 - 19 มกราคม 2557  ณ สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ ที่นักเรียนสมัครเขาเรียน

ประกาศผลรอบสอง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
 
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
ที่ตั้ง : เลขที่ 345 หมูที่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท : 0-5317-4551-4 โทรสาร: 0-5317-4555
 website :http// www.pcccr.ac.th e-mail : pcc_cr@hotmail.com
 
จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ เชียงราย เชียงใหม นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลำปาง ลำพูน 
 
2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ที่ตั้ง : เลขที่ 86 หมู 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
โทรศัพท : 0-5524-5115 โทรสาร : 0-5524-5110
website :http//www.pccpl.ac.th 
 e-mail : bosspccpl@hotmail.com

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ 
 
 
3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ที่ตั้ง : 216 หมูที่ 1 ต.หวยโปง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทรศัพท : 0-3665-0260-1 โทรสาร : 0-3665-0260-1 ตอ 106
website : http//www.pccl.ac.th e-mail : pccllp@hotmail.co.th

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงหบุรี อางทอง อุทัยธานี

4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ที่ตั้ง : 129 หมูที่ 5 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 
โทรศัพท : 0-4287-702 โทรสาร : 0-4287-7025 
website :http//www.pccloei.ac.th 
e-mail : pccloei1@hotmail.com 


จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อุดรธานี ขอนแกน สกลนคร

5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ที่ตั้ง : หมูที่ 6 ต.บางทรายใหญ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท : 0-4266-0442 โทรสาร : 0-4266-0442 
website : http//www.pccm.ac.th
e-mail : pcc_mukdahan@hotmail.com

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการมุกดาหาร นครพนม ยโสธร รอยเอ็ด  อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ

6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย
ที่ตั้ง : 299 หมู 2 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย 31150
โทรศัพท : 0-4468-1946 โทรสาร : 0-4468-1947 
website :http//www.pccbr.ac.th 

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ บุรีรัมย นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร มหาสารคาม 
 
7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ที่ตั้ง : 51 หมู 6 ต.บอเงิน อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 12140
โทรศัพท : 0-2599-4431-4 โทรสาร : 0-2599-4432 ตอ112,113 
website : http// www.pccp.ac.th 
e-mail : pccp.academic@hotmail.com
จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ที่ตั้ง : 695 ม.3 ต.หนองชาก อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 
โทรศัพท : 0-3848-5149 ตอ 101,104 โทรสาร : 0-3848-5149 ตอ 100
website : http://www.pccchon.ac.th 
e-mail : pccchon_personnel@hotmail.com

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว
 
9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ที่ตั้ง : 427 หมู 8 ต.เขาใหญ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท : 0-3247-0295 
 
จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ เพชรบุรี ราชบุรีกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธสมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี

10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง : 120 หมูที่ 1 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80330 
โทรศัพท : 0-7539-9123 ตอ 113 , 119 โทรสาร : 0-7539-9453
website : http//www.pccnst.ac.th และ http//www.pccns.in.th/newstudent
e-mail : pccnst_nstd@hotmail.com
จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎรธานี
 

11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ที่ตั้ง : 196 ม.4 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท : 0-7559-0364-5 โทรสาร : 0-7559-0367
website :http//www.pcctrg.ac.th 
e-mail : pcctrg9200@hotmail.com 

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง 
 

12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ที่ตั้ง : 138 หมู 12 ต.ฉลุง อ.เมือง จ. สตูล 91140
โทรศัพท : 0-7472-5985 โทรสาร : 0-7472-5981
website : http//www.pccst.ac.th 

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ สตูล ยะลา นราธิวาส ปตตานี

Comments