สอศ.เปิดมอบทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2558

UploadImage

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาจึงให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี
 
ให้จัดส่งไปยังสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2556
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมรายละเอียดได้ที่ http://eval.nrct.go.th ในส่วนของเอกสารทั่วไป
 
ทั้งนี้สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้จากคู่มือที่ http://ver.vec.go.th 

Comments