บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรรับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย หลักสูตรปกติ

UploadImage

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (หลักสูตรภาคปกติ)
 
การรับสมัคร
 
 - ผู้สนใจสามารถ Download ข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th

หรือซื้อ ซีดีข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคา 50.- บาท

หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 70.- บาท

ทั้งนี้การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ควรสั่งซื้อ "ก่อนเปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์"
           
ตั้งแต่วันที่  3 มิถุนายน 2556 - 9 สิงหาคม 2556

 
๐ สมัคร(เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 - 9 สิงหาคม 2556
 
ส่งหลักฐานการสมัคร
 
  - ด้วยตนเอง (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต)(เว้น วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่นๆ)
 
- ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เท่านั้น)
 
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th

Comments