รับตรงหลังแอด มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโวฒ ปีการศึกษา 2556

        
UploadImage

 

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจําปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 22-30 พฤษภาคม 2556

สาขา จำนวนที่เปิดรับ
- คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ. 6 ปี) รับจำนาน 5 คน
- คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ปี) รับจำนาน 40 คน
- คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี)
      1. สาขาวิชากายภาพบําบัด รับจำนาน 12 คน
      2. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ รับจำนาน 5 คน
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี)
    1. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ รับจำนาน 13 คน
    2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ รับจำนาน 25 คน
    3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร รับจำนาน 25 คน
- คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี)
   1. สาขาวิชาเคมี รับจำนาน 20 คน
   2. สาขาวิชาชีววิทยา รับจำนาน 20 คน
   3. สาขาวิชาฟิสิกส์ รับจำนาน 7 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
   1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับจำนาน 22 คน
   2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับจำนาน 11 คน
   3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับจำนาน 2 คน
   4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับจำนาน 8 คน
   5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับจำนาน 4 คน
- คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ รับจำนาน 15 คน
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
   1. สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม รับจำนาน 33 คน
   2. สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม รับจำนาน 43 คน

คุณสมบัติ
- มีผลคะแนน GPAX ผลคะแนน O-NET ผลคะแนน GAT และ ผลคะแนน PAT (เฉพาะหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์)
- ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจําปีการศึกษา 2556
- ต้องไม่เป็นผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556
- มีผลคะแนนรวมที่ได้จากคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2556 มากกว่าหรือเท่ากับ คะแนนต่ําสุดของสาขาวิชาที่ประกาศในเว็บไซด์การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง


กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://admission.swu.ac.th/
 

ระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ


Comments