รับตรงหลังแอด มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโวฒ ปีการศึกษา 2556

        
UploadImage

 

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจําปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 22-30 พฤษภาคม 2556

สาขา จำนวนที่เปิดรับ
- คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ. 6 ปี) รับจำนาน 5 คน
- คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ปี) รับจำนาน 40 คน
- คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี)
      1. สาขาวิชากายภาพบําบัด รับจำนาน 12 คน
      2. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ รับจำนาน 5 คน
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี)
    1. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ รับจำนาน 13 คน
    2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ รับจำนาน 25 คน
    3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร รับจำนาน 25 คน
- คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี)
   1. สาขาวิชาเคมี รับจำนาน 20 คน
   2. สาขาวิชาชีววิทยา รับจำนาน 20 คน
   3. สาขาวิชาฟิสิกส์ รับจำนาน 7 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
   1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับจำนาน 22 คน
   2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับจำนาน 11 คน
   3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับจำนาน 2 คน
   4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับจำนาน 8 คน
   5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับจำนาน 4 คน
- คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ รับจำนาน 15 คน
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
   1. สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม รับจำนาน 33 คน
   2. สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม รับจำนาน 43 คน

คุณสมบัติ
- มีผลคะแนน GPAX ผลคะแนน O-NET ผลคะแนน GAT และ ผลคะแนน PAT (เฉพาะหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์)
- ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจําปีการศึกษา 2556
- ต้องไม่เป็นผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556
- มีผลคะแนนรวมที่ได้จากคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2556 มากกว่าหรือเท่ากับ คะแนนต่ําสุดของสาขาวิชาที่ประกาศในเว็บไซด์การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง


กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://admission.swu.ac.th/
 

สามารถ Download 

ระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ


เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 19,382 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 22 พฤษภาคม 56 เวลา 10:59:48 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ