SEAMEO-Japan Educationเปิดคัดโรงเรียนขนาดเล็กรับทุน-ดูงานญี่ปุ่น


UploadImage

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การซีมีโอ) และกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (MEXT) ร่วมกับ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และธนาคาร Tokyo-Mitsubishi UFJ ได้จัดมอบรางวัล “SEAMEO-JAPAN Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี ๒๕๕๖” ภายใต้หัวข้อ “Values Education”ให้แก่โรงเรียนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เน้นสร้างความตระหนักและส่งเสริมค่านิยมเชิงบวกในหมู่ครู นักเรียน และชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อริเริ่มเกี่ยวกับการศึกษาแบบเน้นคุณค่าในโรงเรียนและชุมชนในภูมิภาค รวมทั้งช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัติที่มีอยู่ ในการส่งเสริมค่านิยมทางการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการให้รางวัล องค์การซีมีโอจะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน   ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในลักษณะของการส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียน และความรู้เกี่ยวกับค่านิยมที่ช่วยพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวก ของนักเรียนผ่านทางนโยบายที่มีประสิทธิภาพ แผนการจัดการ กิจกรรม หลักสูตร และยุทธศาสตร์การเรียน การสอน ภายใต้สามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งประกอบด้วย เสาสังคม และวัฒนธรรม เสาสิ่งแวดล้อม และเสาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ องค์การซีมีโอจะมอบรางวัลเงินสดให้กับโรงเรียน ที่ชนะการประกวด ๓ รางวัล และรางวัลพิเศษ ๑ รางวัล พร้อมทั้งเผยแพร่กิจกรรม โครงการ หรือแนวปฏิบัติ ที่ชนะเลิศผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การซีมีโอ โดยแบ่งรางวัลตามลำดับ ดังนี้

- รางวัลที่ ๑ เงินสด ๑,๕๐๐ เหรียญสหรัฐฯ และทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 วัน

- รางวัลที่ ๒ เงินสด ๑,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ

- รางวัลที่ ๓ เงินสด ๕๐๐ เหรียญสหรัฐฯ

- รางวัลพิเศษ เงินสด ๑,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯโดยธนาคาร Tokyo-Mitsubishi UFJ จะพิจารณา

รางวัลนี้ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า ๑๕๐ คน) ที่เป็นเลิศในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมทางการศึกษา

ทั้งนี้ สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่สนใจ สามารถเสนอข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรางวัล “SEAMEO-JAPAN Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี ๒๕๕๖”

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูลกิจกรรม โครงการ หรือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด “Values Education” ผ่านทางเว็บไซต์ www.seameo.org พร้อมทั้ง จัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวผ่านทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ :

                           อีเมล์ : seameojapan.award@seameo.org

                           ที่อยู่ :SEAMEO-Japan ESD Award

                           SEAMEO Secretariat

                           ๙๒๐ Sukhumvit Road, Klongtoey District,

                           Bangkok ๑๐๑๑๐, THAILAND

Comments