รามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั่วประเทศ 4-13 พ.ค.นี้

UploadImage

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี (ประเภทต่าง ๆ รวม 4 ประเภท) ประจำปีการศึกษา  2556
 
 
ประเภทที่รับสมัคร
 
    1. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี
 
    2. การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเพื่อเตรียมศึกษาสำหรับปริญญาตรี (Pre-Degree)
 
    3. การรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
 
    4. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต

ำหนดการรับสมัคร
      
- จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ณ อาคาร สวป. ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้  - 13 พ.ค.2556
  
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต   ตั้งแต่วันนี้ - 13 พ.ค.2556
 
- รับสมัครทางไปรษณีย์   ตั้งแต่วันนี้ - 10 พ.ค.2556
 
 
รับสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 4 - 13 พ.ค.2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Comments