รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย คณะวิศวฯ มช.

UploadImageสมัครเข้ารับการคัดเลือก สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
  จำนวนรับ 15 คน

การสมัคร  
       สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/isneRegis/index.php  หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ตึก 30 ปี ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 พฤษภาคม 2556


การคัดเลือก
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยมีการ
    สอบข้อเขียน ในวัน เสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2556

        ช่วงเช้า สอบข้อเขียน วิชาความถนัดทางวิศวกรรม
        ช่วงบ่าย ภาษาอังกฤษและความถนัดทางคอมพิวเตอร์

เอกสารที่ต้องเตรียม

        สำเนาระเบียนผลการศึกษา (รบ.1) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
        สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
        สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
        รูปถ่ายหนาตรงขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัคร)
        หลักฐานการได้รับรางวัลการประกวดหรือการแข่งขันทางวิชาการ หรือหลักฐานการร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ถ้ามี)

 

สอบถามข้อมูลติดต่อ
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
E-mail: isne.cmu@gmail.com

ที่มา :
http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/2013/news-view.php?news_id=40

Comments