รับตรง บัญชีและการเงิน ภาคพิเศษ รามคำแหง 2556

UploadImage


โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ
การบัญชีและการเงิน  รุ่นที่  6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปีการศึกษา  2556


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติประกอบอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษา  ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
- ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
- ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

จำหน่ายใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่
วันที่  24  มีนาคม – 26  เมษายน  2556  เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 8.30  -  16.30  น.  
ณ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (หัวหมาก)  คณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 4 ห้อง 402
โทร. 02-3108237, 02-3108214 – 7 ,
02-3108226 – 8 ต่อ 2401 และ 2404 ,
086-3065173 - 4 , 086-5210033

ค่าใบสมัครชุดละ 200 บาท  ค่าสมัคร  500  บาท


รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ


เอกสารประกอบข่าว

Comments