สทศ.ประกาศผลสอบ O-NET ระดับ ม. 6 - พบค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

UploadImage

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือสทศ.ประกาศผลสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายบุคคล  ระดับชั้นป.6 ม.3 ม.6 รายโรงเรียน และ ระบบ E-SCORE ปีการศึกษา 2555 
 
 
ตรวจสอบผลสอบO-NET ระดับชั้นป.6 ม.3 ม.6 รายโรงเรียน 

http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/login.aspx


พบค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีนักเรียนสอบกว่า 400,000 คน ใน 8 กลุ่มสาระวิชา ประกาศผลแล้ววันนี้ (24 มี.ค.) เร็วขึ้นกว่าที่กำหนดไว้ในวันที่ 10 เมษายน โดยประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th  ทั้งแบบผลสอบรายโรงเรียนและรายบุคคล
 
นายสัมพันธ์ กล่าวถึงภาพรวมผลคะแนนโอเน็ตในปีนี้ มีค่าเฉลี่ยดีขึ้นในหลายกลุ่มสาระวิชา จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ย 47.19 คะแนน  สังคมศึกษา 36.27 คะแนน ภาษาอังกฤษ 22.13 คะแนน วิทยาศาสตร์ 33.10 คะแนน และศิลปะ 32.73 คะแนน ส่วนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ มีผลคะแนนค่าเฉลี่ยคงที่ 22.73 คะแนน และกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีคะแนนค่าเฉลี่ย 45.76 คะแนน และสุขศึกษาและพลศึกษาคะแนนเฉลี่ย 53.70 คะแนน ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน  ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวจะนำไปใช้ประกอบการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

Comments