ค้านแนวคิดซ้ำชั้น แนะควรสอนซ่อมเสริมน.ร.ที่มีปัญหา

นักวิชาการ มศว ค้านแนวคิดซ้ำชั้น แนะควรสอนซ่อมเสริมน.ร.ที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
 
         รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัดศธ.) ระบุว่า การที่เด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องมีสาเหตุหนึ่งมาจากระบบการประเมินและวัดผลในภาพรวมของทุกสังกัดน่าจะมีปัญหา และเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่คล่อง ศธ.จะเสนอรัฐบาลชุดใหม่ให้มีนโยบายเรียนซ้ำชั้นเหมือนในอดีต ว่า ต้องไม่ลืมว่าเด็กแต่ละคนมีศักยภาพที่หลากหลาย บางคนอาจเขียนไม่คล่องอ่านหนังสือไม่ออก แต่มีความรู้ความสามารถด้านอื่น การเรียนซ้ำชั้นเท่ากับประทับตราให้เด็กรู้สึกด้อยคุณค่า โดยตนอยากเสนอว่าถ้าเด็กมีปัญหาเรื่องอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง ศธ.ควรพิจารณาจากการเรียนการสอน หรือหลักสูตร หรือครูผู้สอน ว่ามีวิธีการที่เข้าถึงเด็กในการทำให้เด็กอยากจะอ่านอยากจะเขียนหรือไม่ ถ้าได้ครูดีที่มีความสามารถและเข้าถึงปัญหาของเด็กแต่ละคน ปัญหาการเขียนไม่ได้ อ่านไม่ออกจะค่อยๆ หมดไป

          รศ.ชาญวิทย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ อยากให้ ศธ.ดูในเรื่องเนื้อหาสาระการเรียนของเด็กๆ ด้วยทุกวันนี้เด็กไทยเรียนเยอะมาก เนื้อหาสาระอัดแน่นไปหมด ผิดกับเด็กในสมัยก่อนที่เรียนเนื้อหาสาระไม่มาก เด็กมีเวลาคัดไทย อ่านไทย เขียนไทย เขียนเรียงความ ย่อความ ท่องบทอาขยานทั้งเทคโนโลยีที่เราอยากให้เด็กทันสมัยรู้เท่าทันโลก อัดแน่นให้ต้องเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ค้นหาเนื้อหาสาระทางอินเตอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้มาเบียดบังเวลาการใช้ภาษาที่ถูกต้องของเด็กไทยไป หากเด็กคนไหนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องก็ควรจะได้มีเวลาฝึกฝนในด้านนั้นๆ ให้มากกว่าคนอื่น อาจจะเปิดซ่อมเสริมเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในด้านวิชาที่อ่อนให้มีความเข้มแข็งขึ้น
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 4 ส.ค. 54

Comments