ประกาศผล “ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3” เร่งสร้างครูวิทย์ พัฒนาผลผลิตชาติ

UploadImage

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผล “ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3” เร่งสร้างครูวิทย์ พัฒนาผลผลิตชาติ
 
นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. เปิดเผยว่า สสวท. ประกาศผลทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ สควค. ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 ระยะที่ 3

โดยประกาศผลในวันนี้ คือวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สสวท. www3.ipst.ac.th/dpst

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่สมัครสอบ หรือ สสวท. Contact Center 0-2335-5222

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ สสวท. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ทุนการศึกษาปริญญาโทในประเทศ พ.ศ.2556 แก่ข้าราชการครูทุน สควค. จำนวน 554 ทุน เพื่อส่งเสริมและเร่งเพิ่มจำนวนผลิตครูวิทยาศาสตร์ศักยภาพสูง พัฒนาการเรียนการสอนรองรับอนาคต.

Comments