รับตรง วิศวกรรมปิโตรเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 2556

UploadImage

รับตรง วิศวกรรมปิโตรเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 ปีการศึกษา 2556

รับจำนวน 30 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า
- หรือ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.สาขาช่างอุตสาหกรรม

กำหนดการ

UploadImage

ค่าสมัคร 500 บาท


สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติม
ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว

Comments