รับตรง และโควตาโครงการต่างๆ ม.อุบลฯ


UploadImage

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนและผู้สนใจสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา
2555

รับสมัคร 1 - 31 สิงหาคม 2554

 
วิธีรับตรงตามพื้นที่
1 รับตรงพื้นที่บริการ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใน 10 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรอำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากำหนด
 
2 รับตรงพื้นที่อีสาน เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และโรงเรียนอยู่ ใน10 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ บึงกาฬ และมหาสารคาม ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชา
กำหนด
 
3 รับตรงพื้นที่ภาคอื่น เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ ในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม ทั่วประเทศ (ยกเว้น จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากำหนด
คณะที่เปิดรับได้แก่  วิทยาศาสตร์   เภสัชศาสตร์   นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์   บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์  สาธารณสุข
 
วิธีรับตรงตามโควตา
 เช่นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท   โควตาโอลิมปิกวิชาการ   โควตากีฬา   โควตาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์   โควตาโครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน
 
โควตาโครงการพิเศษ
คณะ/สาขาที่เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาโดยโควตานี้
1 เป็นผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2 มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครคณะ/สาขาวิชากำหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผลการสอบ O-Net GAT และ/หรือ PAT (ถ้ามี)และการสอบสัมภาษณ์แล้วคัดเลือกไว้ตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร โดยเรียงลำดับตัวสำรอง (ถ้ามี)
 
***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ
 
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร: http://www.entry.ubu.ac.th/
 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงที่  งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทร 045-353120 , 045-353122,045-353223-4โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 1 ส.ค. 54

Comments