กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเรียนจบได้รับบรรจุ

UploadImage

กรมอู่ทหารเรือ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ เทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2556 ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี 

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการกองทัพเรือในหน่วยงานของกรม อู่ทหารเรือ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัด
 

วิธีการสมัครสอบ
 
๑. การกรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ลงในแบบฟอร์มตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
๒. การยืนยันการสมัครสอบ โปรแกรมสมัครสอบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัครสอบ เพื่อให้ผู้สมัครสอบตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนให้กดปุ่มยืนยันการสมัครสอบ
๓. การพิมพ์ใบนำฝากของธนาคาร โปรแกรมสมัครสอบจะสร้างใบนำฝากของธนาคารให้ ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบนำฝากของธนาคารออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วให้นำไปยื่นชำระเงินค่าสมัครสอบ ๑๕๐.- บาท(พร้อมค่าธรรมเนียม) ได้ที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขา ภายใน ๕ วันทำการ
๔. หลักฐานการชำระเงินของผู้สมัครสอบ หลังจากที่ผู้สมัครสอบชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินจากผู้สมัครสอบ
๕. ขั้นตอนการสมัครสอบจะเสร็จเรียบร้อย เมื่อทางโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือได้จัดส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ (ผู้เข้าสอบจะต้องพิมพ์ออกมาเพื่อใช้แสดงในวันสอบ)
๖. ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตั้งแต่วันที่ ๕ มี.ค.๕๖ ทางเวปไซต์ www.navy.mi.th/ndas หรือ www.ndas.ac.th
 
 
* ข้อควรระวัง *
๑. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากผู้สมัครได้รับการยืนยันการสมัครครบถ้วนจากระบบ
๒. การสมัครสอบจะมีความสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครสอบชำระเงิน
๓. ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๔. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
๕. ชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ -นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
๖. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการกระบวนการสมัคร
๖. เอกสารประกอบการสมัครให้ดำเนินการจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ saichonnida@gmail.com
 
การรับสมัคร
 
๑.ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.navy.mi.th/ndas หรือ www.ndas.ac.th
  ตั้งแต่ ๙ มกราคม - ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
  ชำระเงินค่าสมัครจำนวน ๑๕๐ บาท ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
  ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
  ใส่รหัสโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (Comp Code) 4 หลัก คือ 2068
  โดยถือวันชำระเงินค่าสมัครเป็นลำดับ
๒.ด้วยตนเองที่โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ อาคาร เอนกประสงค์ ชั้น ๔ (ทางอินเตอร์เนต)
  ตั้งแต่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการวิชาที่สอบ

การสอบ
 
๑. การสอบภาควิชาการ (รอบแรก) ๘๐๐ คะแนน
  ๑.๑ วิชาวิทยาศาสตร์ (๒๐๐ คะแนน)
  ๑.๒ วิชาคณิตศาสตร์ (๒๐๐ คะแนน)
  ๑.๓ วิชาภาษาไทย (๑๐๐ คะแนน)
  ๑.๔ วิชาภาษาอังกฤษ (๑๐๐ คะแนน)
  ๑.๕ วิชาความถนัดทางช่าง (๒๐๐ คะแนน)
๒. การสอบปฏิบัติ (รอบสอง)
  ๒.๑ สอบพลศึกษา (๕๐ คะแนน)
  ๒.๑.๑ ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร
  ๒.๑.๒ วิ่ง ๘๐๐ เมตร (ภายใน ๓.๑๕ นาที)
  ๒.๑.๓ ยึดพื้น ๒๒ ครั้ง (ภายใน ๒ นาที)
  ๒.๑.๔ ลุกนั่ง ๓๖ ครั้ง (ภายใน ๒ นาที)
๓.ตรวจร่างกาย (เกณฑ์ผ่าน)
๔.สอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์ผ่าน)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๒. เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี (นับตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑)
๓. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
๔. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง ๑๘ - ๓๕ และไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ทางราชการกำหนด
๕. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
๖. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
๗. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
๙. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด
๑๐. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด
๑๑. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 
หลักฐานการสมัคร
 
  ๑.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๑ นิ้วถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๖ รูป
  ๒.สำเนาหนังสือแสดงผลการเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๒ ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐
  ๓.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (ปพ.๑)
  ๔.สำเนาใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ปพ.๗)
  ๕.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  ๖.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาผู้ให้กำเนิด (กรณีที่มิใช่ฉบับเดียวกันกับของผู้สมัคร)
  ๗.สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาผู้ให้กำเนิด (กรณีที่มิใช่ฉบับเดียวกันกับของผู้สมัคร)
  ๘.เอกสารอื่น ๆ
 
หลักสูตรการศึกษา ๓ ปี ของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
ประกอบด้วย ๔ สาขาวิชาช่าง ดังนี้
 
๑. สาขาวิชาช่างต่อเรือ
  แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๔ สาขางาน คือ
  ๑.๑ สาขางานช่างต่อเรือโลหะ
  ๑.๒ สาขางานช่างต่อเรือไม้ และไฟเบอร์กลาส
  ๑.๓ สาขางานช่างเชื่อมโลหะ
  ๑.๔ สาขางานช่างเขียนแบบต่อเรือ
๒. สาขาวิชาช่างการอู่เรือ
  แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๑ สาขางาน คือ
  ๒.๑ สาขางานช่างการอู่เรือ
๓. สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
  แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๔ สาขางาน คือ
  ๓.๑ สาขางานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
  ๓.๒ สาขางานช่างเครื่องยนต์และจักรกล
  ๓.๓ สาขางานช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  ๓.๔ สาขางานช่างโลหะ
  ๓.๕ สาขางานช่างเขียนแบบกลจักร
๔. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ
  แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๒ สาขางาน คือ
  ๔.๑ สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง
  ๔.๒ สาขางานช่างเขียนแบบไฟฟ้าเรือ
 
การศึกษาและสิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
 
๑. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเป็นนักเรียนพลเรือน ประเภทไป-กลับ (โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้นักเรียนช่างชั้นปีที่ ๑ เป็นนักเรียนประจำ)
๒. ระหว่างศึกษาในโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน
๓. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
๔. ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์
๕. เมื่อเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนช่างชั้นปีที่ ๓ ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ ๘๗ บาท
๖. เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิการศึกษา ปวช. ของกระทรวงศึกษาธิการ
๗. ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน ใช้สิทธิประกันสังคม

ระเบียบการรับสมัคร

Comments