PIM รับจบปวส. เรียนป.ตรีบริหารธุรกิจ มีทุนให้-เทียบโอนหน่วยกิต

UploadImage

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 พร้อมรับทุนการศึกษาในหลักสูตร
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์การเรียนอมตะนคร จ.ชลบุรี)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา และมีผลการเรียน C (2) ขึ้นไปในทุกรายวิชา

มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม

ไม่เป็นผู้วิกลจริต ติดสารเสพติด หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ไม่เคยต้องโทษ เว้นแต่เกิดจากความผิดโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

สามารถเข้าเรียนและฝึกปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร

เอกสารประกอบการสมัคร

ลงนามรับรองในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 1 ชุด

รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ปวส. หรือชุดสุภาพ เขียนชื่อ-สกุล หลังรูป

เอกสารรับรองการทำงานเต็มเวลา 1 ปีขึ้นไป (ถ้ามี) ฉบับจริง

เริ่มรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป
 
เริ่มรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่มกราคม 2556 เป็นต้นไป
 
นำส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์มาที่
 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 
85/1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์
 
-          วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
 
-          วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556
 
-          วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556
 
กำหนดประกาศผลสอบ
 
ภายใน 15 วันทำการนับจากวันสอบ
 
กำหนดวันรายงานตัว
 
จะประกาศให้ทราบอีกครั้งทาง www.pim.ac.th
 
หรือโทรศัพท์สอบถาม 0 2832 0200 ถึง 14 
 
กำหนดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
 
เดือนมิถุนายน 2556 โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันรายงานตัว
 
 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 8,620 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 28 มกราคม 56 เวลา 10:17:01 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ