PIM รับจบปวส. เรียนป.ตรีบริหารธุรกิจ มีทุนให้-เทียบโอนหน่วยกิต

UploadImage

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 พร้อมรับทุนการศึกษาในหลักสูตร
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์การเรียนอมตะนคร จ.ชลบุรี)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา และมีผลการเรียน C (2) ขึ้นไปในทุกรายวิชา

มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม

ไม่เป็นผู้วิกลจริต ติดสารเสพติด หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ไม่เคยต้องโทษ เว้นแต่เกิดจากความผิดโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

สามารถเข้าเรียนและฝึกปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร

เอกสารประกอบการสมัคร

ลงนามรับรองในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 1 ชุด

รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ปวส. หรือชุดสุภาพ เขียนชื่อ-สกุล หลังรูป

เอกสารรับรองการทำงานเต็มเวลา 1 ปีขึ้นไป (ถ้ามี) ฉบับจริง

เริ่มรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป
 
เริ่มรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่มกราคม 2556 เป็นต้นไป
 
นำส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์มาที่
 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 
85/1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์
 
-          วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
 
-          วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556
 
-          วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556
 
กำหนดประกาศผลสอบ
 
ภายใน 15 วันทำการนับจากวันสอบ
 
กำหนดวันรายงานตัว
 
จะประกาศให้ทราบอีกครั้งทาง www.pim.ac.th
 
หรือโทรศัพท์สอบถาม 0 2832 0200 ถึง 14 
 
กำหนดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
 
เดือนมิถุนายน 2556 โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันรายงานตัว
 
 

Comments