เปิดระบบกรอกใบสมัคร1อำเภอ1ทุนรุ่น4แล้วพร้อมแจ้งเกณฑ์การคัด


UploadImage

ประกาศคณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ 


UploadImage

หลักเกณฑ์และรายละเอียดอื่น ๆ 

ใบสมัครทุนประเภท ๑ 


ใบสมัครทุนประเภท ๒  
รายละเอียดเพิ่มเติม๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ จัดสรรทุน ๒ ประเภท 

๑) ทุนประเภทที่ ๑ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีรายได้น้อย ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ให้ไปศึกษาในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ๓๕ ประเทศ จำนวน ๙๒๘ ทุน  

๒) ทุนประเภทที่ ๒ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ให้ไปศึกษาเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นความต้องการของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการการบิน เทคโนโลยี อุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก โดยไปศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ๓๕ ประเทศ จำนวน ๙๒๘ ทุน ทั้งนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นระยะเวลา ๑ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่กลับมาทำงานในประเทศไทยจะต้องชดใช้เงินคืนตามจำนวนที่ใช้ไปพร้อมเบี้ยปรับจำนวน ๑ เท่า
 
กำหนดการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน 
 
- การรับสมัคร วันที่ ๒๘ มกราคม-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษา กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้วให้สมัครที่สถานศึกษาที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา

กรณีอำเภอ/เขตใดไม่มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามภูมิลำเนาของผู้สมัครในวันและเวลาราชการ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน www.odos.moe.go.th

หรือที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ ๐๒-๖๒๘-๕๖๔๖ ต่อ ๑๐๕-๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ

- สถานศึกษาส่งใบสมัคร ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖

- สอบข้อเขียน วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และข้อสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Aptitude Test)

- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ โดยหลักการสอบคัดเลือกในปีนี้ จะคัดเลือกผู้มีคะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด ๓ อันดับแรกของแต่ละอำเภอ/แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสอบสัมภาษณ์ต่อไป ในกรณีที่ลำดับที่ ๓ ได้คะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าเป็นผู้ที่สอบได้ในอันดับเดียวกัน

- สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยดูจากคะแนนรวมของการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์มากที่สุด ผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับทุน ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้รับคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงกว่ามีสิทธิ์ได้รับทุนก่อน หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่ามีสิทธิ์ได้รับทุน หากคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง และให้ผู้มีคะแนนสูงกว่ามีสิทธิ์ได้รับทุน

- รายงานตัว วันที่ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน วันที่ ๑๙-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ผู้ได้รับทุนเลือกศึกษาต่อในประเทศไทยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

- ผู้ได้รับทุนเลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ เข้าอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรม วันที่ ๕ มิถุนายน-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

- ผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศ เดือนกันยายน ๒๕๕๖

Comments