ม.รังสิต แจ้งข้อปฏิบัติในการเข้าสอบตรง รอบ 2 แพทย์-ทันตะ-เภสัช


UploadImage

มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่แบบรับตรง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 รับวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
 
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤษภาคม 2556
 
รับสมัครวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์
 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-5500-12 หรือ 02-997-2200 ต่อ 5500 - 5510

เอกสารประกอบการสมัครสอบ รอบที่ 2

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:พ) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)
 5. ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครสอบ

คณะ/วิทยาลัย
รหัสคณะ
สาขาวิชา
สอบข้อเขียน
สอบวิชาเฉพาะ
การกำำหนด
คะแนนเฉลี่ย
สะสม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
1201
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ไม่กำหนด

คณะทันตแพทยศาสตร์

2301
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ไม่กำหนด
คณะเภสัชศาสตร์
0504
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ไม่กำหนด

ประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละภาคการศึกษาที่ 1/2556

รหัส
สาขาวิชา
คณะ/วิทยาลัย
ชื่อสาขาวิชา
ค่า
ชุดพละ
อุปกรณ์
การแต่งกาย
ค่าบำรุง
และอื่นๆ
ค่าตรวจ
สุขภาพ
ค่า
หน่วยกิต
รวม
เงิน
1201
สาขาวิชาแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)
-
-
2,000
-
225,000
227,000
2301
สาขาวิชาทัตแพทยศาสตร์(Bilingual)
-
-
2,000
-
350,000
352,000
0504
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
600
350
10,800
500
41,700
53,950

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556

 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
2,700,000
คณะทันตแพทยศาสตร์ *
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
4,200,000
คณะเภสัชศาสตร์
107,900
185,400
249,300
364,000
263,500
424,000
1,594,100

คณะทันตแพทยศาสตร์ จะมีค่าอุปกรณ์สำหรับศึกษาอีกประมาณ 650,000 บาท

สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม และ วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน

01 : (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ) คะแนนเ็ต็ม 150 คะแนน สอบวันเสาร์ ที่ 4 พ.ค.56 เวลา 09:00-12:00 น.

02 : (คณิตศาสตร์์) คะแนนเ็ต็ม 100 คะแนน สอบวันเสาร์ ที่ 4 พ.ค.56 เวลา 13:00-16:00 น.

03 : (วิทยาศาสตร์) คะแนนเ็ต็ม 150 คะแนน สอบวันอาทิตย์ ที่ 5 พ.ค.56 เวลา 09:00-12:30 น.

 

ประกาศผลสอบข้อเขียน วัี่นอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศผลทาง WebSite สอบถามข้อมูลผลการสอบข้อเขียน หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ 02-791-5500-10

สถานที่ตั้งและการติดต่อ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี

โทรฯ 02-354-4725

คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต

โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

คณะเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 1420,1422

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 ของ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

1. ผู้เข้าสอบต้อง แสดงบัตรประจำตัวประชาชนร่วมกับบัตรเลขที่นั่งสอบ (ใบสีฟ้า) กรณีไม่มีบัตรแสดงตน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

2. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

3. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากมาสายเกิน 30 นาที หลังจากเวลาเริ่มสอบ และห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที หลังจากเริ่มสอบ

4. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์การสอบ เฉพาะดินสอ 2 B ยางลบ และปากกาเท่านั้น เข้าห้องสอบ

5. ในระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆ ขึ้นอาคารที่มีการสอบ ยกเว้น กรรมการของมหาวิทยาลัยรังสิตเท่านั้น

หมายเหตุ! หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย กรรมการคุมสอบ มีสิทธิให้ยุติการสอบทันที

 

 

(การสมัคร Online ผู้สมัครต้องใช้ Internet Explorer เปิดเท่านั้น )

หมายเหตุ เรื่องค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ในคณะที่ต้องสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มีดังนี้

 • เสียค่าใบสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 2 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,000 บาท

คะแนนสูง-ต่ำ ADMISSION ของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2555

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สูงสุดที่ 2270500 - ต่ำสุดที่ 2140750
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ สูงสุดที่ 2421070 - ต่ำสุดที่ 2148750
 • คณะเภสัชศาสตร์ สูงสุดที่ 2022070 - ต่ำสุดที่ 1853445

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ รอบมหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 2

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • สำเร็จการศึกษา Grade 12 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 ) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา และวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า B ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า C + หรือ
 • มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 วิชาหลักคือ วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี มีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก วิชาฟิสิกส์ หรือวิชาคณิตศาสตร์ มีผลการเรียนอยู่ในสามเกรดแรก นอกจากนั้นต้องมีผลการสอบของวิชาชีววิทยา หรือวิชาเคมี ในระดับ AS Level โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก หรือ
 • มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบด้วยวิชาใน Group 4 Experimental Science คือ วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี มีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก วิชาฟิสิกส์ หรือวิชาใน Group 5 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก หรือ
 • มีผลสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 จาก 1,600 หรือ 1,500 จาก 2,400 และมีผลการสอบ SAT Subjects ดังต่อไปนี้คือ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ หรือ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 525 หรือ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า B และวิชาฟิสิกส์ หรือวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า C + หรือ
 • ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า B และวิชาฟิสิกส์ หรือวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า C +
 • ผู้สมัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด อ่านและเขียนอยู่ในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์

 • เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
 • นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
 • นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำใบรับรองเทียบความรู้ จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัคร
 • มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และ ปราศจาคโรค อาการของโรคดังต่อไปนี้

 • มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน
 • มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพ
 • โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และประกอบวิชาชีพ เช่น
  • โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้
  • โรคหัวใจระดับรุนแรง
  • โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
  • ภาวะไตวายเรื้อรัง
  • โรคติดสารเสพติดให้โทษ
 • ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

วิธีการสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.-16.30 น.พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ชุดละ 300 บาท
 • ถ้าให้ Printใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วนโดยเสียค่าสมัครสอบ 300 บาท (การสมัคร Online ผู้สมัครต้องใช้ Internet Explorer เปิดเท่านั้น )

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ "เลขที่สมัคร" ในกรณีที่ สมัคร Online ไว้ (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาและรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จริง
 • สำหรับผู้สมัครสอบที่จบปริญญาตรีแล้ว ให้แนบสำเนาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ด้วย

++หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนกันได้++

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 02-791-5509 สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักงานรับนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 น.

โทร. 02-997-2200 ต่อ 5500-5510 Email: info@rsu.ac.th

เส้นทางมามหาวิทยาลัยรังสิต

 

Comments