นายสิบทหารบก เริ่มขายใบสมัคร 13 ธ.ค.นี้ ย้ำ..ต้องไปซื้อเอง

UploadImage

อีกหนึ่งหลักสูตรยอดนิยมของน้อง ๆ นักเรียนชายชาตรีก็คือ "นายสิบทหารบก" ซึ่งในแต่ละปีมียอดผู้สมัครจำนวนมาก ในปีการศึกษา 2556 นี้ กองทัพบกได้ประกาศกำหนดการรับสมัครออกมาหลายวันแล้ว

แต่ที่สำคัญก็คือ การขายใบสมัคร จะเริ่มในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 นี้แล้ว และสิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ ไม่มีการจำหน่ายทางไปรษณีย์นะครับ !!! 

ลองเข้ามาดูข้อมูลกันว่ามีระเบียบการที่น่าสนใจอย่างไร

กองทัพบก จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี โดยจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นสิบตรีประจำการของกองทัพบก
 
ประเภทของผู้สมัคร
 
บุคคลพลเรือน ชาย อายุ 17 ปี ถึง 22 ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ.2539 ) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจาการในปี 2556 ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกาลังสำรองหรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก

สาหรับผู้ที่มีอายุ 21 และ 22 ปี ( เกิด พ.ศ.2535 และ พ.ศ. 2534 )ต้องมีหลักฐาน สมุดประจำตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญ ( แบบ สด.8 ) หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.43 ) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ
ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2532 ) พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2532 ) ทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2532)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
มีวุฒิการศึกษา สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 
เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ ( ก่อนการสอบภาควิชาการ ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 
มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 
ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
 
ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 
ต้องเข้ารับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ ลุกนั่ง ยึดพื้นและ วิ่งได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
 
ทางไปรษณีย์ ไม่มีการจำหน่าย
 
พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ณ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 
กรุงเทพมหานคร จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 ระหว่าง วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ( เว้นวันหยุดราชการ )
 
การรับสมัคร
 
พื้นที่ส่วนภูมิภาค
 
วันที่ 20 – 22 ม.ค.56 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
 
วันที่ 24 – 25 ม.ค.56 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่
 
วันที่ 29 ม.ค. – 1 ก.พ.56 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
 
วันที่ 3 – 4 ก.พ.56 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี
 
วันที่ 9 – 11 ก.พ.56 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
วันที่ 13 ก.พ.56 ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
 
วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก(ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดาริ แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

หมายเลขโทรศัพท์ ( ทศท. ) 0–2241–4068 – 9, 0–2243–6124-6, 0–2241–4036, 0–2241–4046, 0–2241–1660 ต่อ 1234

โทรศัพท์ทหาร 53–23644, 53–23646,53–23683, 53–23684

โทรศัพท์ภายในกองทัพบก 95430,95433, 95446, 95447 ต่อ 1234 หรือที่ กองอำนวยการรับสมัคร 0–2241-4037, 0–2297–6196 และโทรศัพท์ทหาร 96196,89106, 89100 และ 89109 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.radd-atc.com/images/nns_56.pdf


อ่าน...เตรียมสอบ"นายสิบทหารบก" ฝังมุก-กะเทย หมดสิทธิ์


าพจาก http://www.facebook.com/theroadtosoldierpoliceth

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 207,154 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 09 ธันวาคม 55 เวลา 15:49:00 น.

คุณ เดชฤทธิ์ สีหะวงษ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ผมยากเป็นทหารผมจะทํายังไง "

เมื่อเวลา 23 กุมภาพันธ์ 56 20:32:29 น.
คุณ เดชฤทธิ์ สีหะวงษ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 23 กุมภาพันธ์ 56 20:31:49 น.
คุณ nussara ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ถ้ารับผู้หญิงบ้างก้อดีนะ"

เมื่อเวลา 14 กุมภาพันธ์ 56 10:47:06 น.
คุณ ปกรณ์เกียรติ เพชรกอง ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ปีนี้ปีแรก สู้ตายครับ หลังจากสอบตกจากเตรียมทหารทุกปี แต่ยังไงก็ไม่ท้อครับ..><"

เมื่อเวลา 16 ธันวาคม 55 20:24:06 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ