โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ รับม.ต้นชาย-หญิง เรียนฟรี

 UploadImage

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เตรียมเปิดรับนักเรียนระดับม.ต้น ที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทั้งชาย-หญิง เรียนฟรี โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบ
 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 
อายุระหว่าง 15 ถึง 18 ปี
 
มีสถานะภาพโสด
 
มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 
ผู้สมัครสอบชาย รับเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องตีหรือกระทบ และเครื่องสาย ตามแบบสากล
 
ผู้สมัครสอบหญิงรับเครื่องสายสากลเท่านั้น
 
ผู้สมัครสอบดนตรีไทยจะกำหนดรับสมัครเป็นครั้งคราว
 
มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ราชการกำหนด
 
การสมัครสอบ
 
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจะทำการเปิดรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี

โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นครั้งคราวไป

 
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน

สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง หรือสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยติดต่อได้ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210

โทร. 0-2534-8870-1


UploadImage

สิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

 
ได้รับจ่ายสิ่งของ อาภรณ์ภัณฑ์จากทางราชการ
 
ได้รับเบี้ยเลี้ยง และเงินเดือน ตามอัตรา ที่ทางราชการกำหนด
 
สิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ
 
ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาล
 
ได้รับอุปกรณ์การฝึกศึกษา เครื่องแต่งกาย เบี้ยเลี้ยง และเงินเดือนทุกคนจนจบการศึกษา
 
เมื่อเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 หากมีผลการเรียนดี จะได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาในสถาบันทางทหาร และมหาวิทยาลัยของประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลี และออสเตรเลีย ประมาณปีละ 10 ทุน
 
สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา
 
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี ได้รับเงินเดือน และสิทธิต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
 
ได้รับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
มีสิทธิศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ โดยทุนส่วนตัว หรือทุนของกองทัพอากาศ ตามระเบียบของกองทัพอากาศ
 
มีสิทธิสอบเลื่อนวิทยฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
 
 เว็บไซด์โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

 http://www.rtafband.com                     

ข้อมูล - กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

Comments