สวนดุสิตรับหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ครู สพฐ.-สช.
UploadImage

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โดยเปิดรับตามโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน(ครู สช.) รุ่นที่ 2

และเปิดรับตามโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงานคณะกรรมการการศึกษำขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


จำหน่ายใบสมัคร

จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.30-18.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2555

ค่าใช้จ่าย

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 บาท แบ่งจ่าย ดังนี้ (แจกตำราเรียนฟรี ทุกรายวิชา)

- ภาคเรียนแรก เป็นเงิน 15,000 าท (ชำระวันรายงานตัว-มอบตัว เต็มจำนวน)

- ภาคเรียนที่ 2 เป็นเงิน 7,500 บำท (ชำระสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 2)

- ภาคเรียนที่ 3 เป็นเงิน 7,500 บำท (ชำระสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 3)

- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต เป็นเงิน 1,100 บำท (ชำระเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว)

(รับจำนวนจำกัด 150 คน เท่านั้น)

โดยจำนวนรับนี้ รวมทั้งครูจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. ด้วย

ต้องการติดต่อสอบถาม

โปรดสอบถามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทร. 02 – 244 – 5172, 02 – 244 – 5174

Comments