ร.ร.จ่าอากาศรับสมัคร ม.3- ม.6 ชายสอบคัดเลือก น.ร.จ่าอากาศ'56UploadImage


รับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ 2556 โรงเรียนจ่าอากาศ รับสมัครนักเรียน วุฒิม.3 – ม.6 ประจำปี 2556


          โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2556 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

          สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน ต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า อายุ 15 – 18 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ (ชอ.) เหล่าทหารสื่อสาร (ส.) และเหล่าทหารสรรพาวุธ (สพ.) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี

          สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และเหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

          สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ (พ.) เหล่าทหารต้นหน (ตห.) เหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และ เหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี


โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00วิธีการรับสมัคร

          สำหรับผู้สนใจสมัครสอบโรงเรียนจ่าอากาศ ตามประกาศ สมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ 2556 โรงเรียนจ่าอากาศ รับสมัครนักเรียน วุฒิม.3 – ม.6 ประจำปี 2556 สามารถสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศได้ 3 ช่อง

1. สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครถึงโรงเรียนจ่าอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน2555 – 25 มกราคม 2556

3. สมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556 ทางเว็บไซต์

http://www.atts.ac.th/
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.atts.ac.th/

Comments