สนนท.เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ“การแนะแนวแห่งศตวรรษที่ 21”ฟรี


UploadImage

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) ขอเชิญครูและบุคลากรแนะแนวตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องการแนะแนวแห่งศตวรรษที่ 21

โดยภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การแนะแนวแห่งศตวรรษที่ 21”และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 เรื่อง ได้แก่ ...

เรื่องการพัฒนานวัตกรรม สร้างทักษะชีวิตให้เท่าทันกลการเงิน

เรื่องเทคนิคการสร้างและพัฒนา เครื่องมือทางการแนะแนว

เรื่องแนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการ (คศ.4)

เรื่องจิตสงบใจสบายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง


ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้ตามความสนใจ

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ สามารถยืนยันการตอบรับเข้าร่วมการอบรมภายในวันที่ 12กันยายน 2555

ส่งมาที่ e-mail: guidancasso@hotmail.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย โทร. 08-3554-0629

Comments