รับตรงม.ขอนแก่น ปี 55 สมัคร 1-15 สิงหาคม 54

UploadImage 

รับตรงม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2555 รับสมัคร  1-15 สิงหาคม 54
                                                                     
         สำหรับน้องๆ ม.6 ปีนี้นะคะ ทางศูนย์ข่าวมีข่าวรับตรงของ ม. ขอนแก่นมาฝาก ปีนี้มีรับตรงหลายคณะเลยนะคะ ยังไงเรามาดูปฏิทินของโครงการรับตรง ม. ขอนแก่นกันก่อนวันเดือนปี

กำหนดการ

จันทร์ที่ 27 มิ.ย. ถึง

อาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 54

แนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง และรับฟังความคิดเห็น ตามโรงเรียนประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศุกร์ที่ 1 ถึง
ศุกร์ที่ 29 ก.ค. 54
รับสมัครสอบความถนัด (GAT/PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ทาง Website http://www.niets.or.th โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โปรดดูรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครทาง Website http://www.niets.or.th
พฤหัสฯที่ 14 ก.ค. 54 วันสุดท้ายที่โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จันทร์ที่ 1 ถึง
จันทร์ที่ 15 ส.ค. 54
นักเรียนสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://reg2.kku.ac.th) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบ และศูนย์สอบ(ถ้าประสงค์)
อังคารที่ 16 ถึง
ศุกร์ที่ 19 ส.ค. 54
- ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ยกเว้นข้อมูลรายวิชาสอบและศูนย์สอบ)
- โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบข้อเขียนฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปี การศึกษา 2555
พุธที่ 17 ส.ค. 54 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบข้อเขียน เพื่อสมัครเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ผ่านธนาคาร และ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
พุธที่ 28 ก.ย. 54 ประกาศแผนผังที่นั่งสอบทาง ทาง Website http://www.kku.ac.th , http://reg2.kku.ac.th) และผู้สมัครตรวจสอบแผนผังที่นั่งสอบพร้อมกับพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
เสาร์ที่ 8 ถึง
อังคารที่ 11 ต.ค. 54
ดำเนินการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เสาร์ที่ 29 ถึง จันทร์ที่ 31 ต.ค. 54

สอบข้อเขียน (วิชาหลัก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เสาร์ที่ 5 ถึง

อาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 54

-สอบภาคปฏิบัติวิชาดนตรีไทย วิชาดนตรีสากล และวิชาดนตรีการแสดงพื้นเมือง ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี)
-สอบวิชาวาดเส้น และองค์ประกอบศิลป์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม)
-สอบวิชาความถนัดทางนิเทศศิลป์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์)
-ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษา)
-สอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์ ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (โปรดตรวจสอบวัน และเวลาสอบ ในตารางสอบคัดเลือกฯ)
จันทร์ที่ 7 ถึง
พุธที่ 16 พ.ย. 54
โรงเรียนต่างๆ ส่ง GPAX 5 ภาคเรียน ของผู้สมัครฯ โดยวิธีรับตรง ให้แก่มหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนดให้ในไฟล์ Excel ซึ่งสามารถ download ได้จากWebsite http://reg2.kku.ac.th แล้ว upload คืนให้มหาวิทยาลัยผ่านทางWebsite
จันทร์ที่ 21 พ.ย. 54 ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลัก และวิชาภาคปฏิบัติ/ความถนัด (รายบุคคล) ผ่าน Website http://reg2.kku.ac.th, www.kku.ac.th
อังคารที่ 22 ถึง
พุธที่ 30 พ.ย. 54
นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง Website http://reg2.kku.ac.th) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
เสาร์ที่ 3 ธ.ค. 54 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทย
ศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย(ทาง Website www.kku.ac.th)
พฤหัสฯที่ 5 ถึง
ศุกร์ที่ 6 ม.ค. 55
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
เสาร์ที่ 7 ถึง
อาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 55
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
พุธที่ 11 ม.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website www.kku.ac.th
พฤหัสฯที่ 12 ถึง
พุธที่ 18 ม.ค. 55
ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดทาง Website www.kku.ac.th
ศุกร์ที่ 24 ก.พ. 55 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศุกร์ที่ 9 มี.ค. 55 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษา ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในระบบ Admission และระบบรับตรงกลาง


หมายเหตุ
-ปฏิทินการสอบคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
โครงการนี้รับสมัคร  1 ถึง  15 สิงหาคม  2554  สอบ  29-31 ตุลาคม 2554 คณะดัง ๆ ที่เปิดรับ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ทันตะ เภสัช บัญชี มนุษญ์  ต้องสอบตรง และใช้ GAT- PAT รอบตุลาคมพิจารณาการรับเข้าด้วยนะคะ
 
***ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูสาขาที่เปิดรับสมัครและสัดส่วนการการคิดเกณฑ์รับเข้าดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ
 
มีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกฯติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043-202660, 043-202661 , 043-202428 , 043-203200 หรือโทร .043- 202222-9 ต่อ 42187เว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp
 
 

 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 29 มิ.ย. 54

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 637,360 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 29 มิถุนายน 54 เวลา 17:04:35 น.

คุณ พนิจนาฎ เอื้อยสันเทียะ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเรียนคณะศึกษาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ที่ มข. มากแต่สมัครตอนรับตรงไม่ทัน อยากทราบว่าจะมีรอบแอดไม๊คร๊ แล้วถ้ามีประมาณวันที่เท่าไร"

เมื่อเวลา 08 ธันวาคม 55 23:05:35 น.
คุณ น.ส.เบญจศิริ กั้วอำภัย ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""อยากเรียนครู ม.ขอนแก่น จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะ ตอนนี้อยู่ ม.5 ค่ะ""

เมื่อเวลา 08 พฤศจิกายน 55 22:45:14 น.
คุณ khanittha Noonlurd ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ครุศาสตร์เอกคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครไม่คะ ถ้าเปฺิดรอบโค้วต้าเกรดเฉลียเท่าไรคะ "

เมื่อเวลา 18 กรกฎาคม 55 22:32:12 น.
คุณ กสานติ์ หาญสงคราม ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"T^T"

เมื่อเวลา 29 มิถุนายน 55 14:33:30 น.
คุณ นางสาวกรรณิการ์ ภูมี ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"คณะพยาบาล ม.ขอนแก่น ค่าเทอมแพงมั๊ยคะ แล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ"

เมื่อเวลา 17 พฤษภาคม 55 11:00:14 น.
คุณ นางสาวชนิดา พลแสน ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ ต้องทำยังไงคะ"

เมื่อเวลา 18 เมษายน 55 17:38:15 น.
คุณ siraprapa mungsan ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์มข.จังต้องเตรียมตัวอย่างไรค่ะ"

เมื่อเวลา 19 กุมภาพันธ์ 55 15:54:07 น.
คุณ พรสุดา ภาพันธ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ต้องทำไงค่ะ "

เมื่อเวลา 06 กุมภาพันธ์ 55 16:49:22 น.
คุณ บุศรา กวีวิทยาภรณ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ขั้นตอนในการเข้าไปเลือกคณะ ม.ข.ทำยังไงคะ"

เมื่อเวลา 02 กุมภาพันธ์ 55 17:05:30 น.
คุณ บุศรา กวีวิทยาภรณ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 02 กุมภาพันธ์ 55 17:01:42 น.
คุณ ธวัชชัย มากศรี ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเรียนศึกษาศาสตร์มข.ต้องทำอย่างไรค๊าพ "

เมื่อเวลา 28 พฤศจิกายน 54 09:31:14 น.
คุณ พัชนี บุญพรมอุปถัมภ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"เรียนพยาบาลยากหรือเปล่าค่ะ"

เมื่อเวลา 16 พฤศจิกายน 54 11:03:50 น.
คุณ พรไพลิน และเล็ม ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเรียนเทคนิคการแพทย์ที่ มข.ต้องเตรียมตัมอย่างไรบ้าง "

เมื่อเวลา 09 พฤศจิกายน 54 12:19:41 น.
คุณ รัตตาพร แก้วดวงดี ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"คณะวิทยาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวเรียนหนักไหมค่ะ"

เมื่อเวลา 07 พฤศจิกายน 54 15:29:21 น.
คุณ สุพัตรา คู่กระสังข์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเรียนพยาบาลที่ขอนแก่นจังเลยตอนนี้อยู่ม.5ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง"

เมื่อเวลา 06 พฤศจิกายน 54 17:57:02 น.
คุณ นางสาวพัชรา มาตเหลือง ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเรียน มข แต่สมัครรอบรับตรงไม่ทันต้องทำยังไงค่ะ "

เมื่อเวลา 07 ตุลาคม 54 09:01:24 น.
คุณ กรรณิดา เผ่าเพ็ง ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากทราบว่าจะต้องไปทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของวันที่ 5-6 พฤจิกายน ด้วยหรอค่ะ เพระว่าหนูอยากเข้าคณะบริหารธุระกิจ และคณะเกษรตรศาสตร์ จะต้องไปไหมค่ะ"

เมื่อเวลา 08 กันยายน 54 10:52:30 น.
คุณ วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ด่วน! ติว ติด มข. KKU Quota Camp 2011 รายละเอียด www.atomtutor.com หรือ 0866410887 โรงเรียนกวดวิชาอะตอมติวเตอร์ "

เมื่อเวลา 22 สิงหาคม 54 14:46:23 น.
คุณ อิทธิพล ขวาไชย ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเรียนที่ มข มากครับแต่ผมกลัวสอบไม่ได้ "

เมื่อเวลา 20 สิงหาคม 54 23:11:11 น.
คุณ พัชรี โกธา ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเรียนคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมั๊กมากค่ะ หนูจะทำเต็มความสามารถเพื่อที่จะได้เข้าเรียน"

เมื่อเวลา 17 สิงหาคม 54 17:06:22 น.
คุณ กรรณิการ์ เศษยาง ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเรียน มข.ต้องเตรียมตัวอย่างไรค่ะ"

เมื่อเวลา 17 สิงหาคม 54 08:39:12 น.
คุณ ชลิตา โคตทะดี ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ดีใจจัง"

เมื่อเวลา 15 สิงหาคม 54 14:10:42 น.
คุณ น.ส.ชลธิชา แก้วชาลุน ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเรียนที่ขอนแก่นคะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ "

เมื่อเวลา 01 สิงหาคม 54 19:19:01 น.
คุณ พัฒนพงษ์ สระสิงห์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"1 สิงหาคม เปิดรับ สถาปัตด้วยไหมครับผม "

เมื่อเวลา 31 กรกฎาคม 54 20:41:27 น.
คุณ อติภา พิสณฑ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"เข้าไปในเว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp และดูขั้นตอนการสมัครได้เลยคะ "

เมื่อเวลา 28 กรกฎาคม 54 10:55:01 น.
คุณ อมรรัตน์ ราชแข็ง ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเรียนคณะศึกษาศาสตร์คะ สมัครงัยคะ"

เมื่อเวลา 28 กรกฎาคม 54 10:04:56 น.
คุณ พิมพ์ชนก มณีรัตน์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"เด็กซิ่วสมัครรับตรงได้มั๊ยค่ะ"

เมื่อเวลา 26 กรกฎาคม 54 10:52:28 น.
คุณ อติภา พิสณฑ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกฯติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043-202660, 043-202661 , 043-202428 , 043-203200 หรือโทร .043- 202222-9 ต่อ 42187"

เมื่อเวลา 25 กรกฎาคม 54 09:51:37 น.
คุณ อาทิตยา พนมเขต ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากทราบตรงปฎิทินข้างบน พฤหัสฯที่ 14 ก.ค.54 วันสุดท้ายที่โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ได้ส่งอ่ะค่ะไม่รุเรื่อง เหนรับสมัคร 1-15 ส.ค 54 มีรอบสองไหมค่ะ แล้วสมัครสาขาดุริยางคศิลป์ต้องสอบข้อเขียนไหมค่ะ"

เมื่อเวลา 24 กรกฎาคม 54 02:15:08 น.
คุณ ประกายวรรณ สนกิจ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"หนูอยากเรียนคณะ มนุษ ม.ข มากเลย ตั้งใคณะนี้อย่างเดียวเลยค่ะ หนูต้องเตรียมตัวอย่างเรยค่ะ บอกหนูหน่อยค่ะ"

เมื่อเวลา 23 กรกฎาคม 54 18:41:35 น.
คุณ อติภา พิสณฑ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"คุณ ลักขณา บุญญายิ่ง ลองเข้าไปดูในระเบียบการของ มศว ดูนะคะ "

เมื่อเวลา 19 กรกฎาคม 54 09:26:03 น.
คุณ ลักขณา บุญญายิ่ง ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"พยาบาลหน่วยกิจเท่าไหร่คะ"

เมื่อเวลา 15 กรกฎาคม 54 14:12:21 น.
คุณ อติภา พิสณฑ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"จากที่คุณ Kwan Namkangping ถามมานะคะ รับตรงครั้งนี้ไม่ได้กำหนดเกรดขั้นต่ำมาค่ะ คือเอาคะแนน GAT PAT มาประกอบ สอบแต่ละวิชาตามคณะ รวมกับเอาเกรดมาคิด ก็คล้ายๆ กับ Admissions แหละค่ะ แต่ว่าใช้ข้อสอบของม.ขอนแก่นเอง "

เมื่อเวลา 14 กรกฎาคม 54 14:31:44 น.
คุณ Kwan Namkangping ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"คณะมนุษยศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ค่ะ แล้วมหาวิทยาลัยเครือข่าย ม.เทคโนโลยีราชมงคล? นี่ที่ไหนค่ะ ราชมงคลทุกที่รึเปล่า"

เมื่อเวลา 13 กรกฎาคม 54 18:18:24 น.
คุณ Dari Aom ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ฝากประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ สำหรับน้อง ม.4-6 กับโครงการ Pre โควตา มข.ค่ะ ทดลองทำข้อสอบโควตาออนไลน์ สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !! (ทดลองเลือกคณะได้ 2อันดับและประกาศผลเหมือนจริง) http://prequotakku.urrac.com/2011/"

เมื่อเวลา 07 กรกฎาคม 54 16:17:34 น.
คุณ อติภา พิสณฑ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"คุณ นางสาวยุพา สิมลี สู้ๆ นะคะ ยังไงทางศูนย์ข่าวการศึกษาไทยร่วมเป็นแรงใจให้น้องๆ ทุกคนค่ะ"

เมื่อเวลา 06 กรกฎาคม 54 09:05:25 น.
คุณ นางสาวยุพา สิมลี ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเรียนแต่กลัวสอบไม่ได้ "

เมื่อเวลา 05 กรกฎาคม 54 17:24:35 น.
คุณ อติภา พิสณฑ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"คุณ ฟ้าใส ชิณโชติ มีหลายโครงการค่ะ ลองโหลดเอกสารประกอบข่าวไปดูนะคะ "

เมื่อเวลา 04 กรกฎาคม 54 11:19:32 น.
คุณ อติภา พิสณฑ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"คุณ Supamas Kongtita ก็ควรเตรียมตัวโดยการดูสัดส่วนของวิชาที่ใช้สอบ เนื้อหา และอ่านหนังสือ หมั่นทำข้อสอบเก่าๆ ของม. ขอนแก่นดู แนะนำว่าลองไปหาซื้อหนังสือที่เป็นคลังข้อสอบของม.ขอนแก่นมาทำนะคะ สู้ๆ ค่ะ"

เมื่อเวลา 04 กรกฎาคม 54 11:18:15 น.
คุณ ฟ้าใส ชิณโชติ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"นี่คือรับตรงทั่วประเทศหรือเฉพาะภาคหรอคะ"

เมื่อเวลา 02 กรกฎาคม 54 21:32:38 น.
คุณ Supamas Kongtita ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเรียนแพทย์ขอนแก่น อยู่ ม.5 ต้องเตรียมตัวอย่างไรค่ะ"

เมื่อเวลา 02 กรกฎาคม 54 17:12:23 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ