พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับเรียนต่อปริญญาโท เทอม 2

UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะที่เปิดรับ

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

-วิทยาลัยการบริหารและจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

-วิทยาลัยการบริหารและจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

รายละเอียดการรับสมัคร

Comments