ม.เกษตรฯจัดแนะการสอบภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ-สมัครงาน


สำนักหอสมุด มหาิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ British Council จัดกิจกรรม

“แนะแนวการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการสมัครงาน”

“ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ หรือ สมัครงาน”

กิจกรรมจะจัดขึ้นใน วันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด

ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่

 http://kulc.lib.ku.ac.th/human/register

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2555

สำรองที่นั่งกิจกรรมของสำนักหอสมุด

สำหรับนิสิต/อาจารย์/บุคคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สำหรับบุคคลภายนอก

Comments