ปรับเกณฑ์จบป.เอกไร้วิจัยสอนป.โทได้ แก้อาจารย์ไม่พอ-ไม่เต็มศักยภาพUploadImageกกอ.อนุโลมให้อาจารย์จบป.เอก ไม่ต้องมีงานวิจัยสอน ป.โท ได้ แต่กรณีอาจารย์ผู้สอบวิทยาระดับ ป.โท และ ป.เอก ยังคงยึดตามเกณฑ์เดิม


          รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดทำคำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ในกรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยอนุโลมตามข้อ 17 ของเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวโดยให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสำเร็จการศึกษา จากเดิมที่กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท จะต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญานั้น


          ทั้งนี้ การอนุโลมในเรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาจำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอ สำหรับคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้นจะต้องเป็นอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์เดิม

          "เดิมทีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกมาจะต้องมีงานวิจัยของตัวเองอย่างน้อย 2-3 เรื่อง และต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นๆแล้วจึงจะสามารถเป็นอาจารย์สอนในระดับปริญญาโทได้ ซึ่งข้อดีของเกณฑ์เดิมจะทำให้มหาวิทยาลัยได้อาจารย์ที่ดีมีคุณภาพสูง แต่ข้อเสียคือ การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยจะดำเนินการไปได้ยาก เพราะต้องรอให้อาจารย์ได้ผลงานวิจัยเสียก่อนจึงจะสอนได้ ซึ่งเท่ากับว่าใช้อาจารย์ไม่เต็มศักยภาพ ดังนั้น กกอ.จึงปรับแก้เกณฑ์ใหม่โดยให้อาจารย์วุฒิปริญญาเอก สอนปริญญาโทได้ ระหว่างนั้นเขาก็จะมีโอกาสทำงานวิจัยและในที่สุดเขาก็สามารถเป็นอาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ได้" รศ.นพ.กำจรกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

Comments