คาโอเชิญส่งภาพวาดประกวดโครงการ "ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อม"UploadImageคาโกขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด ในโครงการ "ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 3" หัวข้อ “eco together” อยู่รวมกับสิ่งแวดล้อม ให้สร้างผลงานทีแสดงสิ่งทีเราสามารถจะทําได้ในชีวตประจําวันเพือปกป้องสภาพแวดล้อมอันมี ค่ายิ่งของโลกของเรา


          ผู้สนใจสามารถวาดภาพทีแสดงถึงผู้คนให้ความใส่ใจในการไม่ทําให้น้ำหรือไฟฟ้าสูญเปล่า หรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ซ้ำ หรือการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยให้เราใช้สิ่งต่างๆได้นานขึ้น หรืออาจเป็นภาพการปลูกต้นไม้ และผู้คนทีรู้จักสัตว์ที่สามารถช่วยทําให้สิงแวดล้อมดีขึ้นผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด

เด็กๆ อายุตั้งแต่ 6-15 ปี จากทั่วโลกวิธีการสมัคร

1) สำหรับภาพแต่ละชิ้น ให้ดาวน์โหลดใบสมัครจากเวบไซด์ของคาโอ และให้พิมพ์หรือทำ สำเนา กรอกข้อมูลที่จำเป็น และติดใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้วไว้ที่ด้านหลังของภาพ ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.kao.com/th/news/news_detail67.html

2) หากไม่สามารถใช้ใบสมัครดังกล่าวได้ ให้ท่านระบุข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษเท่านั้น บนด้านหลังของภาพ :
- ชื่อและนามสกุล เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ วันเดือนปีเกิด (ปี/เดือน/วัน) เพศ
- โรงเรียน ชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่
- ที่อยู่บ้าน (พร้อมรหัสไปรษณีย์) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และอีเมล์ (ถ้ามี)
- ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ของโรงเรียน (พร้อมรหัสไปรษณีย์) หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
- ชื่อภาพ และขอเชิญชวนให้ผู้สมัครเขียนคำบรรยาย 2-3 บรรทัด (ไม่เกิน 70 คำ) เป็นภาษาอังกฤษหรือ ภาษาไทย เพื่อบรรยายรูปภาพหรือเขียนข้อความที่เกี่ยวข้องกันกับรูป

หมายเหตุ :

          เงื่อนไขของการสมัคร คือ ให้ถือว่าผู้สมัครได้มอบลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของภาพให้ เป็นของผู้สนับสนุนการประกวด จะไม่มีการส่งคืนภาพวาด การสมัครเข้าประกวดจะต้องได้รับ อนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครจะใช้เพื่อการติดต่อกับผู้ได้รับ รางวัล ภาพถ่ายของผู้ชนะการประกวดในพิธีมอบรางวัลจะถูกนำไปตีพิมพ์พร้อมแสดงชื่อ อายุ และที่อยู่ของผู้ชนะ รวมทั้งภาพ ชื่อภาพ และข้อความหรือคำบรรยายที่ส่งมาพร้อมการสมัคร ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปแสดงในงาน และอาจถูกพิมพ์เผยแพร่บนเวบไซด์ที่แสดงการเข้าประกวด และหรือในที่อื่นๆด้วยส่งภาพวาดร่วมประกวดได้ที่

บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ : คุณสุภาวดี หงษ์ศรีจินดา (e-mail : supawadee@kao.th.com)
โทร : 02-655-4455 ต่อ 513 ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี

สามารถส่งภาพมาได้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555


 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kao.com/th/news/news_detail67.html

ที่มา: http://www.kao.com/th/

Comments