รับตรง ทั่วประเทศ ม.เกษตร สกลนคร 56

UploadImage


ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โครงการแผนการเรียนสามปีครึ่ง


http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      -เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือ 
      - เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือ 

สําหรับผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.50ให้ส่งหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมดังนี้ 
 
        1.  หนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติบัตร/ สําเนาประกาศนียบัตรหรือ 
        2.  หนังสือรับรองความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติบัตร/ สําเนาประกาศนียบัตรหรือ 
        3.  หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ 
        4.  หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรับรองผู้ปกครองประกอบ อาชีพเกษตรกรรม
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร) หรือ 
        5. หนังสือรับรองความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติ บัตร/ สําเนาประกาศนียบัตร
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        6. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาสําเนาเกียรติบัตร/สําเนาประกาศนียบัตรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ เยาวชนเอเอฟเอสหรือ
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        7. หนังสือรับรองด้านคุณความดี หรือช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะ 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        8. สําหรับผู้สมัครที่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจให้ส่งหลักฐานที่ระบุถึงประเภทและธุรกิจที่ผู้ปกครอง ประกอบธุรกิจ(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ) 

 
กำหนดการสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ


 
ที่มา : http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 239,133 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 20 กรกฎาคม 55 เวลา 11:25:46 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ