รับตรง ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปี 55 มาแล้วค่ะ


UploadImage

รับตรง ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปี 55 มาแล้วค่ะ

          สำหรับรับตรงปี 55 ก็ออกมาอีกแห่งนะคะ คือม.เทคโนโลยีสุรนารี ครั้งนี้มี 2 โครงการ คือ 1. ประเภทโควตา ประจาปีการศึกษา2555 และ 2.หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 รายละเอียด กำหนดการ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบจะเป็นอย่างไรลองมาดูกันค่ะ
  

1.การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจาปีการศึกษา2555
 

กำหนดการรับสมัคร
 
1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2554 เปิดรับสมัคร
 ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces พร้อมส่ง
หลักฐานประกอบการสมัคร และชาระเงินค่าสมัครผ่านทางโรงเรียน
 ผู้สมัครตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัครของตนเองให้ถูกต้อง
ที่เว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces
10 พฤศจิกายน 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์www.sut.ac.th/ces
27 – 28 พฤศจิกายน 2554 ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่ระบุในประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
15 ธันวาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces
ภายใน17 มกราคม 2555 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตอบยืนยันเข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces
พร้อมชาระค่าบารุงมหาวิทยาลัย จานวน5,000 บาท หากสละสิทธิ์
หรือไม่มารายงานตัวเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินดังกล่าวให้
24 มกราคม 2555 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ที่ www.sut.ac.th/ces
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีจดหมายแจ้งเป็นทางการอีกครั้ง
28 มกราคม 2555 วันสุดท้ายของการสละสิทธิ์เข้าศึกษา
หากพ้นกาหนดนี้มหาวิทยาลัยจะไม่ดาเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น
พฤษภาคม2555 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และเปิดภาคการศึกษา
 
***ผู้สนใจเข้าศึกษาประเภทโควตาม.เทคโนโลยีสุรนารี
สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ2.การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา2555  


***ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2555ม.เทคโนโลยีสุรนารี
สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างเช่นกันค่ะ
 


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเชิญที่
ฝ่ายรับนักศึกษา   ม.เทคโนโลยีสุรนารีโทร. 044-223-014-5, 223-025,223-026
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 13 มิ.ย. 54

Comments