โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 55

    

       ทั้งนี้โครงการนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีดังต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ ฯลฯ (ยกเว้นโรงเรียนเอกชน) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด

2. มีสัญชาติไทย

3. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี

5. เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (โรงเรียนที่มีจำนวนห้อง ม.6 น้อยกว่า 4 ห้องเรียนใช้เกรดเฉลี่ย3.35 ขึ้นไป โรงเรียนที่มีจำนวนห้อง ม.6 ตั้งแต่ 5-8 ห้อง ใช้เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป โรงเรียนที่มีจำนวนห้อง ม.6 ตั้งแต่ 9 ห้องขึ้นไปใช้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป)

6. ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียนเป็นประจำ

7. ทำกิจกรรมเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น ค่าย
วิทยาศาสตร์ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
1. ฟิสิกส์ จำนวน 10 คน
2. ฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์)  จำนวน 15 คน
3. ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน)  จำนวน 15 คน
4. คณิตศาสตร์   จำนวน 5 คน
5. สถิติ  จำนวน 10 คน

สมัครได้ถึง 28 พฤษภาคม 2555 นี้

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ http://www.science.msu.ac.th
ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555

ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ต.ขามเรียง
อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150


หมายเหตุ เอกสารใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้ หรือ ดาวน์โหลดที่ www.science.msu.ac.th
หรือติดต่อคุณสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์ (081-5749676)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วย

เอกสารประกอบข่าว

Comments