โครงการเพชรยอดมงกุฎ 2554

 โครงการเพชรยอดมงกุฎ 2554

     มูลนิธิร่มฉัตร จัดโครงการเพชรยอดมุงกุฎครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ชิงทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เป็นการสร้างเยาวชนคนเก่งสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ช่วยสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแก่เยาวชน เพราะประเทศชาติต้องการผู้มีความสามารถเพื่อเป็นมันสมองของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศ ซึ่งมีนี้จัดแข่งขัดทั้งหมด 9 วิชา สำหรับน้องๆ ที่อยู่ในช่วงการศึกษา 4 ระดับในปีการศึกษา 2554 คือ
 
     ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) 
     ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) 
     ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
     ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
 
การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
สมัครผ่านโรงเรียน และโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง
รับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ
 
กำหนดการแข่งขัน
โครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84 พรรษา

ที่ การแข่งขัน วันแข่งขัน วันรับสมัคร สถานที่แข่งขัน
1 คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่14 ทุนการศึกษาพระเทพ ภาวนาวิกรม
20-21 ส.ค. 2554 15 มิ.ย.-31 ก.ค. 2554 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โทร.081-6206698
2 ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่8 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตร ปฏิภาณ 27-28 ส.ค. 2554 15 มิ.ย.-31 ก.ค. 2554 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
โทร.081-9327107,
02-3544997
3 วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 8 ทุนการศึกษาพระเทพ ภาวนาวิกรม
3-4 ก.ย.2554 13 มิ.ย.-5 ส.ค. 2554 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า
โทร.089-6619625,
02-3731473 ต่อ 103
โทรสาร02-7282462
4 ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่8 ทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม 11 ก.ย.2554 15 มิ.ย.-15 ส.ค. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
โทร.02-2436864,
02-6230904-5
โทรสาร02-2225863
5 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่3 ทุนการศึกษาตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24-25 ก.ย. 2554 1 ก.ค.-31 ส.ค. 2554 โรงเรียนสตรีวิทยา2
โทร.081-8021195
6 ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่6 ทุนการศึกษาพระเทพ ภาวนาวิกรม
13 พ.ย.2554 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา)
โทร.081-6238499,
086-5269232
7 ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่6 ทุนการศึกษาพระราช วิจิตรปฏิภาณ
19-20 พ.ย. 2554 22 ส.ค.-10 ต.ค. 2554 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โทร.089-1131992
8 ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่4 ทุนการศึกษาพระเทพ ภาวนาวิกรม
26-27 พ.ย. 2554 22 ส.ค.-10 ต.ค. 2554 โรงเรียนสตรีวิทยา
โทร.081-6376544,
02-2805893
9 พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่8 ทุนการศึกษาสมเด็จ
พระธีรญาณมุนี
17-18 ธ.ค.2554 1 ต.ค.-30 พ.ย. 2554 โรงเรียนเทพศิรินทร์
โทร.02-2239756
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิร่มฉัตร โทร.081-4084503 และสถานศึกษาที่จัดแข่งขัน
เว็บไซต์  http://www.romchatra.com/

พี่นัท ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
เอกสารประกอบข่าว

Comments