RBRU : คณะมุนษยศาสตร์ฯ มรภ.รำไพพรรณี มอบภาพในหลวง ร.9

อาจารย์แสงอุทิศ  พรมเมือง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ฯ ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยช่วยกันวาดภาพพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกันนี้ได้มอบภาพวาดพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 แด่ นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ เผือก นำผล คณบดีคณะมุนษยศาสตร์ฯ  เป็นตัวแทนมอบในครั้งนี้

Comments