กฟภ.รับจบม.3เรียนช่างไฟฟ้าจบบรรจุทำงาน

UploadImage

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลักสูตร 3 ปีประจำปีการศึกษา 2558

โดยผู้จบการศึกษาจะได้รับ การบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศและผู้ที่มีผลการเรียนดี5 อันดับแรก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถซื้อระเบียบการได้ที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพียงแห่งเดียว
หรือจะซื้อระเบียบการและสมัครในวันรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2541 - 31 มี.ค. 2543 เท่านั้น
2. เป็นโสด มีสัญชาติไทย
3. รับผู้จบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2557 หรือผู้จบ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านการเรียน ร.ด. ปี 1เท่านั้น
4. ส่วนสูงไม่ต่ำ กว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก.แต่น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100 ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขกำ หนด
5. รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ ไม่น้อยกว่า 74 เซนติเมตร
6. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.1-ม.3 ไม่ต่ำ กว่า 2.00
7. สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
8. ไม่กลัวความสูง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
9. ยินดีไปปฏิบัติงานประจำ อยู่ที่ สำ นักงานในส่วนภูมิภาค

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด
2. จบชั้น ม.3 ใช้ใบรับรองของโรงเรียนเดิม ที่มีรูปถ่ายผู้สมัคร
3. จบชั้น ม.4 ใช้ใบ ปพ.1 (ม.3) และสำ เนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร
4. สำเนาทะเบียนบ้าน สำ เนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
5. รูปถ่ายที่อัดภาพครั้งเดียวกันขนาด 1 นิ้ว จำ นวน 4 รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา
6. ค่าคู่มือและใบสมัคร 150 บาท ค่าสมัคร 200 บาท 

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตรงข้ามเรือนจำ พิเศษกรุงเทพมหานคร (เรือนจำ กลางคลองเปรม) เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์
0-2590-5592, 0-2590-5594, 0-2590-5596,0-2590-5598, 0-2590-5599
รถประจำ ทางที่ผ่านสาย 24, 63, 69, 104, 112, 114, 134, 191, ปอ.134, ปอ.522

กำหนดการรับสมัคร
• ขายใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 23 ก.พ.–18 มี.ค. 2558 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับสมัคร
วันที่ 12–18 มี.ค. 2558 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
ระหว่างเวลา 8.30-11.30 น. และ 13.00-15.00 น.
• ประกาศ ห้องสอบ เลขที่สอบ
วันที่ 23 มี.ค. 2558
• สอบข้อเขียน
วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 9.00-15.00 น.
ณ อาคารศูนย์ประชุม ธรรมศาสตร์ รังสิต (คลองหลวง)
(วิชาที่สอบ : คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์)
• ประกาศผลสอบข้อเขียน (รอบแรก)
วันที่ 7 เม.ย. 2558
• ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ
วันที่ 20 เม.ย. 2558
• สอบสัมภาษณ์ และตรวจโรค
วันที่ 21-22 เม.ย. 2558
• ประกาศผลสอบคัดเลือก (รอบสอง)
วันที่ 28 เม.ย. 2558
• มอบตัว และประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 15 พ.ค. 2558
• ปฐมนิเทศนักเรียนช่างชั้นปีที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 1
วันที่ 18 พ.ค. 2558
จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 55 คน
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pea.co.th

Comments