ค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นเยาว์

รับสมัครนิสิต/นักศึกษาทั่วประเทศร่วมโครงการค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่น เยาว์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่ออนาคตสาขาการ ปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=441#
เอกสารประกอบข่าว

Comments