สพฐ.เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 40 ตำแหน่ง

สพฐ.เปิดสอบแข่งขันเพื่อบ


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
 
 1.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
 
 1.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
 
 1.3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
 
 1.4 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
 
 1.5 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
 
 1.6 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
 
 1.7 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
 
 1.8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 อัตราเงินเดือน 11,500 – 13,030 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
 
 1.9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 อัตราเงินเดือน 11,500 – 13,030 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
 
1.10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
 อัตราเงินเดือน 11,500 – 13,030 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
 
2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 

 
 2.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 
 
 2.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน 12 ตำแหน่ง 
 
 2.3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการจำนวน 1 ตำแหน่ง
 
 2.4 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
 2.5 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง
 
 2.6 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
 2.7 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการจำนวน 2 ตำแหน่ง
 
 2.8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน 7ตำแหน่ง
 
 2.9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
 
 2.10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน 1 ตำแหน่ง
 
 รวม จำนวน 40 ตำแหน่ง
 
กำหนดการรับสมัคร 
 
-ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่
10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน  
 
-เปิดเว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (www.obec.go.th) 
คลิกที่หัวข้อ“รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในสังกัด สพฐ.” Job.obec.go.th หรือ obec.thaijobjob.com แล้วทำตามขั้นตอน

ขั้นตอนการสมัครและข้อมูลอื่น ๆ 


 

Comments